ΕνημέρωσηΟικονομία

Trastor: Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου

Η Trastor «Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» ανακοίνωσε ότι την 26.03.2024 έγινε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των 52.129.572 Ομολογιών που είχαν εκδοθεί έως τότε, σε 39.492.100 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, με βάση τον λόγο μετατροπής που είχε οριστεί, σύμφωνα με τον οποίο, κάθε 1,32 Ομολογίες που έχουν εκδοθεί μετατρέπονται σε μία Νέα Μετοχή της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor λόγω της μετατροπής του συνόλου των Ομολογιών σε Νέες Μετοχές, ανέρχεται σε 19.746.050 ευρώ.

Σε συνέχεια των από 13.01.2023 και 24.02.2023 ανακοινώσεών της και σύμφωνα με τους όρους του από 2.03.2023 προγράμματος έκδοσης υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου «ΜΟΔ», ποσού έως και 55,0 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με έκδοση έως 55.000.000 υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, το οποίο εξέδωσε η Trastor και το οποίο (ΜΟΔ) καλύφθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς, μετατρέπεται το σύνολο των Ομολογιών σε Νέες Μετοχές.

Με τις από 26.03.2024 και 23.04.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 71 παρ. 4, 4 παρ. 4 και 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η προκύπτουσα, με βάση τα παραπάνω, διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών (0,50 ευρώ) και της τιμής μετατροπής, συνολικού ποσού 32.383.522 ευρώ πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι ως άνω 26.03.2024 και 23.04.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη διαπίστωση και πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της προσαρμογής του καταστατικού της κατατέθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 16.04.2024 και 08.05.2024, αντίστοιχα (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης 4125087 και 4161287, αντίστοιχα).

Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 122.334.819 ευρώ, διαιρεμένο σε 244.669.638 άυλες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η Εταιρεία θα προβεί σε ενέργειες για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών από την μετατροπή των ως άνω Ομολογιών εκ του ΜΟΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

Δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 19,25% των μετοχών της Εταιρείας που έχουν ήδη εισαχθεί, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Για την εισαγωγή θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. και την Απόφαση 27 του Δ.Σ. του Χ.Α.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το Χ.Α., όπως θα αναφέρεται σε νεότερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευθεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στο Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου μετόχου στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

To άρθρο Trastor: Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button